Contact

Faculty Co-ordinators:

Divya Sharma

Nhce.divya@gmail.com

Dr A B Gurulakshmi

drabgurulakshmi@gmail.com

Student Contact:

Sahana Kulkarni – President

Ksahana10911@gmail.com                +91 – 9663964760

Venkata Bhavana Boggarapu – Vice-President

bhavs1618@gmail.com                            +91 – 9611142299

Jayanth S – Secretary

jayanth.s09062001@gmail.com       +91 – 8088202933

Abhijeeth Talari – Treasurer

abhijeethtalari@gmail.com                     +91 – 8660123179

Y Chitra – Board member

chitray306@gmail.com                           +91 – 6364790742

Rohanth Hari M – Board member

rohanth246@gmail.com                         +91 – 9110418016

Deepak Yadav  – Board member

deepakyadavblr9481@gmail.com    +91 – 9481383627

Mohammed Hesham Umar – Board member

hishamumar123@gmail.com               +91- 8217370618

N Shashank Gowda – Board member

shashankgowda2116@gmail.com    +91 – 8095371908

Deepthi L – Board member

deepthideeps16823@gmail.com       +91- 9035369241

Kriti Sujai Kumar Devatha – Board member

kriti.s.devatha@gmail.com                      +91- 9513279515

E-mail ID:

pcc.nhce.ece@gmail.com